Zásady ochrany osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

Prevádzkovateľ internetovej stránkywww.fletia.sk je  BLK IG s.r.o. so sídlom Nerudova 1, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04 ,IČO: 43 804 641

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.fleetia.sk

Účel spracúvania osobných údajov

 • identifikácia osôb
 • uzavretie zmluvy
 • plnenie zmluvy
 • ochrana majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa
 • vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov
 • marketing

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fleetia.sk spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia
 • titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, fotografia tváre a iné údaje uvedené v občianskom preukaze a vodičskom preukaze.
 • Kontaktné údaje: adresa trvalého pobytu, , e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Bankové a finančné údaje: číslo kreditnej karty, údaje o platbách, údaje o bankovom účte.
 • Údaje týkajúce sa leasingových zmlúv k vozidlám: identifikačné číslo klienta, identifikačné číslo vozidla ,číslo zmluvy,.
 • Údaje týkajúce sa polohy: monitorovanie polohy vybraných prenajímaných vozidiel prostredníctvom satelitného sledovania (GPS), ktoré umožňuje dohľadanie prenajatých vozidiel pri ich používaní alebo po ich krádeži.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Fleetia,sk získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu očakáva
 • Fleetia.sk získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k vzniku zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a zákazníkom, keďže v súlade so zákonom NR SR č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, je Vaša identifikácia ako zmluvnej strany  jednou z podstatných náležitostí Zmluvy.
 • Fleetia.sk spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Zverejnenie údajov

 • Informácie o prechádzaní stránok pre Vás spracováva Google Inc., za pomoci nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies umožňuje meranie a spôsob užívania našej webovej stránky
  • Niektoré údaje spracovávajú aj naši zamestnanci (účtovníci, marketingoví poradcovia…). Neobchodujeme so žiadnymi databázami, ani Vaše osobné údaje ďalej nikomu inému neoznamujeme. 

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom – môžete od našej spoločnosti požadovať informácie, s akými Vašimi osobnými údajmi pracujeme, či ich uchovávame, čo sa s nimi dialo, deje a bude diať. 
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov – ak si neprajete, aby sme spracovali alebo uchovávali Vaše osobné údaje, na Vašu žiadosť ich samozrejme odstránime. V niektorých prípadoch, ktoré nám ukladá a prikazuje zákon, nebude možné odstránenie Vašich osobných údajov.
 • Právo na opravu Vašich osobných údajov – ak sú osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme nepravdivé alebo neaktuálne, máte právo požiadať o opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov. 
 • Právo podať námietku o spracovaní Vašich osobných údajov – ak sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame nad rámec nášho oprávneného záujmu, máte právo podať námietku, ktorou sa musíme zaoberať v čo najkratšom čase. 
 • Právo podať sťažnosť – ak sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame správne, alebo nejakým spôsobom porušujeme pravidlá, máte právo podať námietku na Úrad na ochranu osobných údajov. 
 • Právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov – na Vašu žiadosť poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe uzatvorenej Zmluvy a súhlasu. Takéto údaje Vám poskytneme strojovo čitateľnom formáte osobne alebo elektronicky. Tieto údaje môžeme odovzdať aj osobe, ktorú Vy určíte, v prípade ak s tým uvedená osoba bude súhlasiť. 
 • Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov – v niektorých prípadoch, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať, ale v týchto situáciách nemôžeme s nimi nakladať: 
 • v prípade, že popriete presnosť Vašich údajov a my  potrebujeme Vaše oznámenie overiť,
 • v prípade, že už Vaše osobné údaje uchovávať nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov
 • v prípade, ak sú Vaše osobné údaje v našej spoločnosti uchovávané neoprávnene, ale namiesto výmazu Vašich osobných údajov požiadate len o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov 
 • v prípade, ak podáte námietku na odstránenie Vašich osobných údajov, proti ich spracovávaniu, po dobu nášho zistenia, či budú Vaše osobné údaje v našej spoločnosti ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich ďalej spracovávať a uchovávať nebudeme. 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Súhlas, ktorý ste nám poskytli môžete samozrejme kedykoľvek jednoducho odvolať a to tak, že nám napíšete na náš email rent@fleetia.sk a informujete nás, v akom rozsahu chcete svoj súhlas odvolať. 

Scroll to Top